Hi,
~ Palash Bauri
[https://palashbauri.in]
> [gemini://gem.palashbauri.in]

------
~ X_B